Informacje (nasze projekty)

.
wolność słowa

Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję pt. „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”, która ma na celu przedstawienie polskiej i europejskiej myśli polityczno-prawnej związanej z wyznaczeniem granic swobody wypowiedzi.
We współczesnej wielokulturowej Europie coraz wyraźniej zaznaczają się bowiem spory związane z konfliktem takich wartości jak wolność słowa i prasy z jednej strony, a z drugiej konieczności poszanowania innych wartości oraz szeroko pojmowanych praw człowieka.

Organizacja konferencji wynika z głębokiego przekonania, iż potrzeba więcej namysłu nad tymi problemami w kontekście współczesnego prawa i myśli polityczno-prawnej, zwłaszcza związanej z fundamentami demokracji liberalnej.

Najnowsze doświadczenia, związane z zamachem na redakcję francuskiego czasopisma „Charlie Hebdo” oraz reakcjami społecznymi na kryzys uchodźczy, pokazują jak bardzo niezbędny jest taki dyskurs zwłaszcza w kontekście kluczowych dla demokracji liberalnej wartości i idei polityczno-prawnych, jakimi są tolerancja, niedyskryminacja czy poszanowanie praw mniejszości.

Z powyższych założeń wynika szczegółowa tematyka konferencji. W pierwszym rzędzie organizatorzy chcieliby przedstawić aksjologiczne rozważania związane z miejscem wolności oraz samej swobody wypowiedzi w systemie wartości demokratycznych, umieszczając powyższą problematykę w kontekście doktrynalnym i konstytucyjnoprawnym. Tym zagadnieniom poświęcona będzie pierwsza sesja.

W dalszej części organizatorzy chcą przedstawić powyższe problemy w praktycznym kontekście funkcjonowania mass mediów (prasa, radio, telewizja, Internet) w społeczeństwie informatycznym (II sesja). Namysł nad szczegółowymi problemami – mową nienawiści oraz obrazą uczuć religijnych będą tematem III i IV sesji.

Niezwykle istotnym wzbogaceniem konferencji będzie jej międzynarodowy charakter, pozwalający spojrzeć na doktrynę wolności słowa z różnych perspektyw zakorzenionych w odmiennych tradycjach i kulturach.

Newsletter

@

Pliki do pobrania

 

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.